Bestuur

Bestuursleden

Het stichtingsbestuur kent een tweetal leden die op voordracht van de Burgemeester van respectievelijk gemeente Maastricht en Sittard-Geleen worden benoemd. Een derde lid wordt aangewezen door de Gouverneur van Limburg. Het bestuur beheert het stichtingskapitaal en beslist over aanvragen, waaraan vervolgens al of niet een geldbedrag wordt beschikbaar gesteld. Er wordt naar gestreefd jaarlijks niet méér uit te keren, dan de opbrengst uit rentebaten van het oorspronkelijke legaat.

Theo Bovens

Voorzitter

Ed Moenen

Penningmeester

Maurice Lambriex

Secretaris

Ruud Guyt

Bestuurslid

Dominique Nijssen

Bestuurslid