Over JCN

Over JCN

In 1984 is door Jan en Clara Nijssen de Jan en Clara Nijssen Stichting opgericht. Met die stichting hebben de oprichters beoogd om 70-plussers,  die dreigen te vereenzamen of in financieel behoeftige omstandigheden verkeren, te ondersteunen.

De stichting heeft de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen tot werkgebied. Als de opbrengst van vermogen het toelaat, breidt zij haar werkzaamheden uit naar de rest van de provincie Limburg.

De stichting richt zich primair op het verlenen van financiële steun aan individuele 70-plussers wanneer zij buiten hun schuld in behoeftige omstandigheden komen te verkeren en hun eigen netwerk, noch de andere gebruikelijke instanties, niet of niet meer kunnen ondersteunen.

Daarnaast richt de stichting zich op het ondersteunen van projecten die er aan bijdragen om 70-plussers uit hun isolement te halen om eenzaamheid te voorkomen.

De stichters hebben hun persoonlijk vermogen, na overlijden  in respectievelijk 2005 (Jan Nijssen)  en 1996 (Clara Nijssen –Dil), aan de stichting nagelaten.

De doelstelling van de stichting is door de schenkers met zorg gekozen. Jan en Clara Nijssen waren getroffen door het leed van de eenzaamheid die onder deze doelgroep voorkomt. Niet zelden gaat dat gepaard met en is het een gevolg van een laag inkomen. Financiële hulp kan niet altijd door officiële instanties in voldoende mate worden geboden. Door het wegvallen van sociale netwerken, door afwezigheid van kinderen, familie, buren en kennissen, verkommert menig bejaarde ook geestelijk zonder dat er sprake is van ziekte.

De Jan en Clara Nijssen Stichting wil in dergelijke situaties passende hulp bieden. Zij wil er voor proberen te zorgen dat ouderen, die in deze omstandigheid verkeren, ondanks hun moeilijkheden en beperkingen steun ervaren.

Het bestuur komt jaarlijks regelmatig bij elkaar en handelt zo mogelijk tussentijds aanvragen af.

Wanneer een bijdrage in de kosten van activiteiten of projecten, die gericht zijn op onze doelgroep, wordt gevraagd dan kan om aanvullende informatie (bijvoorbeeld begroting) worden verzocht.

Over een beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

De JCN Stichting is bekend bij hulpverlenende instanties. Wanneer zij via hen in individuele financiële nood voorziet, verleent zij de bijdrage via deze instanties anoniem.

Wordt (mede) voorzien in de financiering van activiteiten of projecten dan wordt verzocht om de Jan en Clara Nijssen stichting te vermelden in het overzicht van financiers of (co-) sponsors.

Wordt een jaarverslag gemaakt, dan hecht het bestuur aan vermelding van de samenwerking met onze stichting in het jaarverslag.

Het bestuur van de Jan en Clara Nijssen stichting maakt een zelfstandige afweging bij de aanvragen
die bij haar worden ingediend. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Wanneer onze bijdragen om individuele financiële nood te lenigen wordt verstrekt via andere instanties (Vincentius, maatschappelijk werk, ouderenverenigingen, e.a.) dan blijft onze bijdrage anoniem.

De Jan en Clara Nijssen vraagt dan wel om van de samenwerking met onze stichting vermelding te maken op de website of te vermelden in een eventueel uit te brengen jaarverslag. Wanneer activiteiten, voorzieningen of projecten worden ondersteund dan is aan een bijdrage de voorwaarde verbonden om de Jan en Clara Nijssen Stichting als (mede) financier of als (co-) sponsor te vermelden.

 

De Jan en Clara Nijssen Stichting neemt deel aan het samenwerkingsverband “Organisatie Stichtingen Goede Doelen (OSGD)”. Aanvragen die bij haar binnenkomen, maar niet direct binnen de doelstelling passen of waarvoor in de bijdrage niet alléén vanuit de JCN stichting kan worden voorzien, worden aan de andere partijen in het samenwerkingsverband voorgelegd.